Nodabase.net

Bostadskrisen bakom fasaden

Description

Dagens Nyheter genomförde sommaren 2016 en stor granskning av bostadsbristens verkliga orsaker. Samtliga artiklar byggde på omfattande dataanalyser. Här är avslöjandena ur granskningen:
* Det tar i snitt tio år att bygga ett flerbostadshus i Sverige, från ax till limpa. Överklaganden lyfts ofta fram som en stor bromskloss, men det visar sig vara en myt. Istället är det ofta byggherrar som bromsar takten för att hålla priserna uppe.
* Kommunerna i Sverige glömmer bort att bygga skolor när nya bostäder planeras. I 60 av de 100 områden där det byggs mest har kommunerna tvingats sätta skolbarn i baracker.
* I 21 svenska kommuner med bostadsbrist byggdes det inte en enda bostad år 2015.
* Bostadsbeståndet i Sverige utnyttjas dåligt. Över 351 000 villor är ensamhushåll, samtidigt som bostadsbristen är omfattande.

Länkar till alla artiklar finns på http://www.kristofferorstadius.se/bostader.php

Origin

Det har länge pratats om bostadsbristen i Sverige, men det har aldrig genomförts någon större granskning i medierna om den. Det finns många uppgifter i debatten som jag ville granska och kunde bland annat visa på flera myter.

Data

Publicering 1:
Begärde ut uppgifter om samtliga flerbostadshus som färdigställdes förra året, 24 836 lägenheter. Uppgifterna begärde jag ut från Sveriges 290 kommuner via e-post. Jag spårade varje enskilt bostadsprojekt bakåt – från beslut om att ta fram detaljplan till att färdigställande Allt dokumenterades i en Excel-fil, där jag sedan gjorde analyser.

Publicering 2:
Byggde på en ganska enkel genomgång av öppen data från SCB. Inget komplicerat datajobb. Visualiserades i Carto.

Publicering 3:
Begärt ut en förteckning över adresser på all nyproduktion av lägenhetshus och villor/radhus under 2011-2014. Med hjälp av Google Geocode API geocodades alla adresser till koordinater. Delade därefter, via ArcGis in hela Sverige i rutor som är 3×3 kilometer breda och matchade mot bostäderna. I de 100 områden där det byggts mest gjorde jag analyser över skolsituationen genom ett dataset över alla skolor och baracker.

Publicering 4:
Bygger på dataanalyser med hjälp av offentlig SCB-data.

Resources

Jag (Kristoffer Örstadius) arbetade ensam i projektet. Tog ungefär 2,5 månad att genomföra granskningen.

Impact

Arbetet fick stor uppmärksamhet i andra medier, liksom i den politiska debatten. Artiklarna används ofta som källor när frågan om bostadsbristen diskuteras.

Ansvarig minister, bostadsminister Peter Eriksson (MP), har genomfört åtgärder efter granskningen.

Obstacles

Huvudproblemet var att granskningen var mycket tidskrävande. Jag arbetade i flera månader med projektet, framför allt att genomföra analyserna och inhämtningen av data.

Den mesta datan i dataseten har jag tagit fram själv genom att granska dokument.

Go to case website
Built on WordPress by Smart Media AS