Nodabase.net

Dolda Data – öppna upp och analysera riksdagens och ministeriernas besökarlistor

Description

Projektet Dolda data inleddes våren 2013 som en studie i hur offentlighetsprincipen kan användas för att öppna upp data för journalistiska ändamål, till exempel att identifiera lobbying inför viktiga beslut. Uppgifter om besökare begärdes in från tolv myndigheter (tio ministerier, statsrådet och riksdagen). Myndigheterna var huvudsakligen avogt inställda, bara två ministerier gav ut de begärda uppgifterna. Två negativa beslut (utrikesministeriet 2013 och riksdagen 2014) överklagades framgångsrikt till Högsta förvaltningsdomstolen. Hösten 2017 nåddes en höjdpunkt då vi i september avslöjade att riksdagen aktivt motverkade domstolsbeslutet genom att förstöra besökaruppgifter. Avslöjandet fick stor synlighet över medie- och språkgränserna och riksdagen tvingades göra en helomvändning. Från och med oktober är riksdagens besökarlistor tillgängliga på begäran och även i elektronisk form, även om de fortfarande förstörs dagligen. Projektet fortsätter ännu på flera fronter.

Origin

Projektet startades redan våren 2013 av Svenska Yles (numera f.d.) databasredaktör Alexander Uggla och var ursprungligen tänkt som en studie för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet (bifogad). Syftet var att utreda om besökaruppgifterna är offentligt tillgängliga och möjliga att sammanställa till en databas. Alexander hade låtit sig inspireras av SVT-journalistens Helena Bengtssons avslöjande om lobbyverksamheten inför Ipred-omröstningen i Sveriges riksdag år 2009 och diskussionen om lobbyisters verksamhet i Finland. Alexander Uggla bytte senare arbetsgivare och Linus Lång tog över arbetet hösten 2014 genom att begära omfattande uppgifter om riksdagens besökare.

Data

Projektet syftar till att få åtkomst till centrala myndigheters besökarregister för att kunna analysera dem. Vem besöker vem, och vad avslöjar det om kontakter till exempelvis lobbyorganisationer? Vi har fått tillgång till riksdagens besökarlistor för en längre tid och analyserat dem utförligt. Analysen har försvårats av att listorna är OCR:ade från pappersutskrifter, men från och med den 15.10.2017 får vi riksdagens dagliga listor som Excel-tabeller, vilket bäddar för ett enklare arbetsflöde och bättre analyser. Arbetet med att analysera myndigheternas besökardata fortsätter, samtidigt som vi har hopp om att öpnna upp flera datakällor. Statsrådets kansli för numera ett centralt register över ministeriernas möten och besökare med relevant information om besökarnas organisationskopplingar och mötets tema. Vi tror att vi på sikt kan öppna upp också detta register och tror att vårt arbete också bidrar till att motsvarande register byggs upp så att de tjänar öppenhet och transparens.

Resources

Alexander Uggla inledde projektet år 2013, i första hand med tanke på en forskningsrapport för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Linus Lång tog över projektet då Alexander bytte arbetsgivare. Arbetet har varit mycket varierande i intensitet, men uppskattningsvis har hundratals timmar lagts ner på projektet över tid. Förutom arbetstiden har hundratals euro lagts ner på domstolsavgifter. Vi har också haft hjälp av de ideella föreningarna Avoin ministeriö (Öppet ministerium) och Open Knowledge Finland som parallellt med vårt arbete har fört besvärsprocesser vidare och gjort stora insatser för att skanna in och maskinellt tolka utskrifter av riksdagens besökarlistor. Vi vill särskilt tacka Joonas Pekkanen (Avoin ministeriö), Teemu Ropponen (Open Knowledge Finland) samt de grävande journalisterna Kjell Lindroos (Yle Spotlight) och Tiina Lundell (Yle MOT) som har hjälpt oss med betydande arbetsinsatser under olika skeden av projektet.

Impact

Projektet ledde hösten 2017 till en intensiv samhällsdebatt då vi avslöjade att riksdagen motverkade Högsta förvaltningsdomstolens beslut. Ett flertal andra medier hakade på nyheten och rapporterade ur olika synvinklar om hemlighetsmakeriet kring besökarna. Offentlighetsprincipen debatterades intensivt och frågan om behovet av ett register över lobbyister eller lobbying fick ny aktualitet. Det mediala trycket ledde slutligen till att riksdagen gjorde en helomvändning och började ge ut besökarlistorna i elektronisk form (även om de fortfarande förstörs dagligen). De första tillängliga listorna har kunnat analyserats av både Yle och flera andra stora medier. Vårt projekt har öppnat tidigare otillgänglig data, ökat medvenheten om offentlighetsprincipen och bidragit till öppenhet och transparens. Det är en milstolpe som gör arbetet lättare – inte bara för oss då vi vill analysera makthavarnas kontakter –
utan också för övriga datainriktade redaktioner runt om i landet.

Obstacles

Projektet handlar om att öppna upp myndighetsregister (besökarlistor) och använda dem som grund för att analysera exempelvis förekomsten av lobbying. Riksdagen och ministerierna (statsrådet) antecknar information om personer som besöker tjänstemän och riksdagsledamöter. Myndigheterna har varit ovilliga att dela med sig av informationen och det har krävts långa besvärsprocesser för att få tillgång till den. Riksdagen försökte till och med aktivt motverka Högsta förvaltningsdomstolens beslut genom att bara lägga fram listorna till påseende, genom att börja förstöra listorna dagligen och till och med genom att hävda att de därför inte skulle vara offentliga trots domstolsbeslutet. Listan över besökare från och med sommaren 2016 till våren 2017 lades enbart fram i utskriven form, men Open Knowledge Finland lyckades fotografera och OCR:a pappersutskrifterna. Tack vare deras insats kunde vi och övriga medier göra de första besökaranalyserna hösten 2017.

Go to case website
Built on WordPress by Smart Media AS