Nodabase.net

De hemmelige bonusmillionene

Description

I 2013 sto siste bygg ferdig etter gigantprosjektet med nytt St. Olavs Hospital i Trondheim. Arbeidet hadde tatt over ti år og kostet over 12 milliarder skattekroner.

Underveis i prosjektet, ulovlig skjult for offentligheten, holdt ledelsen og styret i prosjektorganisasjonen Helsebygg Midt-Norge av flere titalls millioner kroner til bonusordninger for at de ansatte skulle «stå løpet ut». Hvor mye satte de av i budsjettene til bonuser? Hvor mye ble faktisk utbetalt, og til hvem og hva har pengene egentlig gått til?

Styrepapirer og referater fra møter som handlet om bonusene ble ulovlig unntatt offentligheten, og bonusene var heller ikke nevnt som egne poster i regnskapene. Sunnmørspostens reportasjer om bonusene i Helsebygg er resultatet av over ett års arbeid med å få tallene på bordet.

Origin

Astrid Eidsvik fikk 2,5 mill. kr. da hun valgte å trekke som som direktør i Helse Møre og Romsdal i 2015. Eidsviks sluttavtale var i strid med statens retningslinjer for lederlønninger, og vi ba om innsyn i samtlige sluttavtaler i regionale (4) og lokale helseforetak (25) i Norge siden 2001. Vi skrev saken “Helsetoppenes lønnsfest”, som avdekket at foretakene har gitt sine toppsjefer avtaler verdt nærmere 40 mill kr gjennom etterlønn og sluttavtaler. Og at Ambulanse Midt-Norge (AMN) utbetalte bonuser på 2,1 mill kr til seks personer i toppledelsen. Vi visste at Helsebygg benyttet seg av samme omstillingsavtaler som AMN, men det skulle vise seg å bli svært krevende å få innsyn i. For å sikre at de ansatte fullførte sine oppgaver før de sluttet, ble det bl.a. gitt lønnsbonuser, studiestøtte m.m. og lønn godt over markedet. En total ramme for bonuser på 44 mill ble vedtatt kun for prosjektorganisasjonen Helsebygg, og det ble betalt ut over 38 mill. Ga Stortinget klarsignal til dette?

Data

Journalist Torbjørn Eidhammer ba om innsyn i bonusavtalene 16. mars 2015. Innsynskravet ble møtt med sterk motstand, avslag og saken gikk til gjentatt klagebehandling hos Helse Midt-Norge (HMN), Helse- og omsorgsdepartementet og Sivilombudsmannen. Vi hadde styrepapirer som viste at det ble satt av 44 millioner kroner til bonusordninger gjennom de tre byggeperiodene som arbeidet var delt inn i. Vi fikk innsyn i noen av avtalene og utbetalingene for andre byggefase, og vi fikk tilsendt oversikt over alle utbetalinger for den siste byggefasen. Totalt fikk vi bare tilsendt en oversikt over 19 millioner kroner som ble utbetalt i ulike bonusordninger for å få ansatte til å “stå løpet ut”. Tross forsøk på trenering, valgte vi å publisere det vi hadde. For å få oversikt over alle data, samarbeidet vi om å bygge egne datasett med Google Sheets. Vi brukte Datawrapper, Infogram og Adobe Illustrator til å lage grafikker som vi satte sammen med tekstene, foto og animasjoner i en nettdokumentar.

Resources

Journalist Torbjørn Eidhammer, totalt ca 2,5 mnd arbeid.
Journalist Sofie Svanes Flem, totalt ca 3 ukers arbeid.
Designer/programmerer Liv-Jorunn H. Ottesen, totalt ca 2,5 ukers arbeid.
Designer Linda Nygård Sture, totalt ca 1 ukes arbeid.

Første innsynskrav sendt 16. mars 2015. Eidhammer jobbet på og av med klagebehandling på avviste innsynskrav, og i slutten av mai 2016 intensiverte vi arbeidet og koblet på flere ressurser. Publisering 16. juni 2016 + en rekke oppfølgingssaker (ca 10 stk) mellom 16. juni og 27. juli 2016,

En oppfølger er under arbeid.

Impact

Etter at saken ble publisert, kom flere aktører på banen og krevde et klart svar fra Helse Midt på hva som hadde skjedd. Sunnmørsposten var i kontakt med en rekke tidligere styremedlemmer og styreledere i Helse Midt, som sa at de ikke kjente til de omfattende bonusutbetalingene.

Helseminister Bent Høie ba Helse Midt om en redegjørelse for hvorfor det ble opprettet et bonusprogram og hvor mye som ble utbetalt, samt hvorfor helseforetaket ikke kunne redegjøre for hvor mye som ble utbetalt. Helse Midt ble gitt en frist på to uker til å svare. Først da offentliggjorde Helse Midt-Norge en fullstendig oversikt over beløpene. Redegjørelsen til Helse Midt-Norge viste da at det for alle byggefaser mellom 2002-2013 ble utbetalt 38,6 millioner kroner i bonusordninger og resultatlønn i Helsebygg, inkludert arbeidsgiveravgift og MVA. 5,4 millioner ble ikke benyttet, og er tilbakeført prosjektet.

Saken ble sendt over til Riksrevisjonen, som har saken til vurdering.

Obstacles

Først nektet Helse Midt-Norge for at det ble utbetalt bonuser i Helsebygg, før dette ble trukket tilbake. For å holde opplysningene tilbake har Helse Midt-Norge argumentert med alt fra personvernhensyn til at opplysningene er fjernarkivert og utilgjengelige. Hovedsakelig har helseforetaket anført at det var for tidkrevende å sammenstille datamaterialet vi har etterspurt. Over ett år etter første innsynskrav kunne Helse Midt-Norge fremdeles ikke legge frem noen fullstendig oversikt over hvor mye som faktisk ble utbetalt i ulike bonusavtaler. Dagen før planlagt publisering, sendte Helse Midt-Norge oss 500 sider med dokumenter, for det meste arbeidsavtaler. Senere fikk vi omsider regnskapene med noter som vi hadde etterspurt flere ganger. To journalister leste gjennom alle dokumentene for å forsikre seg om at det ikke kom frem ny informasjon her om bonusutbetalinger.

Det var også krevende å forstå regnskap ført over lang tid når man ikke er økonom, og å gjøre dette forståelig for andre.

Go to case website
Built on WordPress by Smart Media AS