Nodabase.net

Miljardnotan

Description

Miljardnotan är ett av de största gräven i Aftonbladets historia.

För första gången någonsin har vi lyckats visa hur mycket skattemedel som går till representation respektive kurser och konferenser. Totalt har vi granskat över 600 skattefinansierade institutioner.

Under projektet har vi granskat hundratusentals handlingar och vi har haft upprepade kontakter med anställda på över 600 skattefinansierade institutioner.

Utifrån det omfattande grundmaterialet har vi genom månader av granskande journalistik lyckats avslöja en rad missförhållande och systemfel i en rad artiklar och tv-inslag.

Vi har bland annat visat hur det i vissa fall helt saknas regler för hur skattemedel får användas vid representation och hur det i andra bryts mot regelverken utan att det får några konsekvenser.

Vi har även använt avancerade digitala presentationsformer för att göra det omfattande grundmaterialet tillgängligt och lättbegripligt ner på kommuninvånarnivå.

Origin

Till skillnad från många andra granskningar är Miljardnotan inte baserad på ett tips, utan ursprungsidén föddes efter en diskussion om varför ingen journalist hade granskat hur mycket skattemedel som gick till representation respektive kurser och konferenser och hur dessa pengar används i praktiken.

Data

Vi kontaktade hela det offentliga Sverige och begärde in totalsummor för hur mycket de la på representation respektive kurser och konferenser.

Vi begärde även in uppgifter om kostsamma representationstillfällen och konferenser i form av fakturor, biljetter, program, deltagarlistor och liknande.

Totalt rör det sig om hundratusentals handlingar som vi systematiskt har gått igenom under granskningen.

Vi hade även upprepade kontakter med anställda på totalt över 600 skattefinansierade institutioner, via både mejl och telefon för att få fram uppgifterna.

Utöver det genomförde vi även ett stort antal intervjuer, både öppna och under källskydd, för att samla material till våra artiklar.

Resources

Arbetet påbörjades i augusti och publicerades i december. Totalt var det elva personer inblandade varav två reportrar, en researcher, en programmerare, två digitala redaktörer, en digital presentatör, en tv-klippare, en fotograf och en grävredaktör. Merparten jobbade dock med projektet under den sista månaden och det var bara de två reportrarna som jobbade heltid med projektet från september och framåt.

Impact

Miljardnotan har fått ett enormt genomslag. Vi har fått starka reaktioner från de granskade myndigheterna och kommunerna samt rikspress, lokalpress och politiker. Grävet har uppmärksammats bland kommunpolitiker, riksdag och regering.

Under vår granskning återbetalade myndighetschefer pengar för missbruk med skattemedel – och i vissa fall meddelade man att de skulle se över sina riktlinjer.

Vår granskning ledde även till att lokalmedia runt om i landet gjorde egna uppföljningar. Eftersom vi la ner mycket tid på att visa hur det såg ut i landets kommuner kunde lokala medier fortsätta vår granskning.

Våra avslöjanden har blivit omskrivna av en rad andra medier och debatterats flitigt på både debatt- och ledarsidor.

Finansminister Magdalena Andersson (S) var starkt kritisk efter våra avslöjanden om hur skattemedel användes runt om i landet. Hon konstaterade att för att behålla “tilliten i samhället” måste offentliga medel användas “med insikten att det inte är mina pengar”.

Obstacles

Ett problem var att ett antal myndigheter och kommuner ansåg att de inte hade möjlighet att tillgodose vår begäran, när det gällde att ta fram handlingar från de mest kostsamma representations- och konferenstillfällena.

Vi fick då istället ta del av transaktionslistor, vilket innebar att vi fick gå igenom tiotusentals poster i olika Excel-ark och sedan begära ut de fakturor vi ville titta närmare på. Detta påverkade inte totalsummorna, men innebar en hel del extraarbete.

Ett annat problem var att ett antal myndigheter och kommuner var väldigt långsamma i sin hantering av vår begäran.

Ytterligare ett problem var att det fanns fall där myndigheter eller kommuner inte följde offentlighetsprincipen, och trots upprepade förfrågningar inte lämnade ut det vi efterfrågade.

Go to case website
Built on WordPress by Smart Media AS